[BACK]Return to eqn.7 CVS log [TXT][DIR] Up to [cvsweb.bsd.lv] / mandoc

Diff for /mandoc/eqn.7 between version 1.33 and 1.34

version 1.33, 2015/01/29 00:33:57 version 1.34, 2015/03/09 20:17:23
Line 72  case-sensitive literals in the input:
Line 72  case-sensitive literals in the input:
 .Bd -literal -offset indent  .Bd -literal -offset indent
 eqn     : box | eqn box  eqn     : box | eqn box
 box     : text  box     : text
         | \*q{\*q eqn \*q}\*q          | \(dq{\(dq eqn \(dq}\(dq
         | \*qdefine\*q text text          | \(dqdefine\(dq text text
         | \*qndefine\*q text text          | \(dqndefine\(dq text text
         | \*qtdefine\*q text text          | \(dqtdefine\(dq text text
         | \*qgfont\*q text          | \(dqgfont\(dq text
         | \*qgsize\*q text          | \(dqgsize\(dq text
         | \*qset\*q text text          | \(dqset\(dq text text
         | \*qundef\*q text          | \(dqundef\(dq text
         | \*qsqrt\*q box          | \(dqsqrt\(dq box
         | box pos box          | box pos box
         | box mark          | box mark
         | \*qmatrix\*q \*q{\*q [col \*q{\*q list \*q}\*q ]*          | \(dqmatrix\(dq \(dq{\(dq [col \(dq{\(dq list \(dq}\(dq ]*
         | pile \*q{\*q list \*q}\*q          | pile \(dq{\(dq list \(dq}\(dq
         | font box          | font box
         | \*qsize\*q text box          | \(dqsize\(dq text box
         | \*qleft\*q text eqn [\*qright\*q text]          | \(dqleft\(dq text eqn [\(dqright\(dq text]
 col     : \*qlcol\*q | \*qrcol\*q | \*qccol\*q | \*qcol\*q  col     : \(dqlcol\(dq | \(dqrcol\(dq | \(dqccol\(dq | \(dqcol\(dq
 text    : [^space\e\*q]+ | \e\*q.*\e\*q  text    : [^space\e\(dq]+ | \e\(dq.*\e\(dq
 pile    : \*qlpile\*q | \*qcpile\*q | \*qrpile\*q | \*qpile\*q  pile    : \(dqlpile\(dq | \(dqcpile\(dq | \(dqrpile\(dq | \(dqpile\(dq
 pos     : \*qover\*q | \*qsup\*q | \*qsub\*q | \*qto\*q | \*qfrom\*q  pos     : \(dqover\(dq | \(dqsup\(dq | \(dqsub\(dq | \(dqto\(dq | \(dqfrom\(dq
 mark    : \*qdot\*q | \*qdotdot\*q | \*qhat\*q | \*qtilde\*q | \*qvec\*q  mark    : \(dqdot\(dq | \(dqdotdot\(dq | \(dqhat\(dq | \(dqtilde\(dq | \(dqvec\(dq
         | \*qdyad\*q | \*qbar\*q | \*qunder\*q          | \(dqdyad\(dq | \(dqbar\(dq | \(dqunder\(dq
 font    : \*qroman\*q | \*qitalic\*q | \*qbold\*q | \*qfat\*q  font    : \(dqroman\(dq | \(dqitalic\(dq | \(dqbold\(dq | \(dqfat\(dq
 list    : eqn  list    : eqn
         | list \*qabove\*q eqn          | list \(dqabove\(dq eqn
 space   : [\e^~ \et]  space   : [\e^~ \et]
 .Ed  .Ed
 .Pp  .Pp
Line 434  implementation (including GNU troff).
Line 434  implementation (including GNU troff).
 .Bl -dash -compact  .Bl -dash -compact
 .It  .It
 The text string  The text string
 .Sq \e\*q  .Sq \e\(dq
 is interpreted as a literal quote in troff.  is interpreted as a literal quote in troff.
 In mandoc, this is interpreted as a comment.  In mandoc, this is interpreted as a comment.
 .It  .It

Legend:
Removed from v.1.33  
changed lines
  Added in v.1.34

CVSweb